Pedagog szkolny

Jest taki gabinet w naszej szkole, w którym można o wszystkim porozmawiać, zasięgnąć rady, upewnić się co do słuszności podejmowanych decyzji,
czasem wyżalić.
To gabinet pedagoga szkolnego.

Okres rozwoju młodego człowieka przypadający na czas nauki w gimnazjum jest trudny. Dlatego też prowadzona jest stała współpraca z wychowawcami , polegająca na konsultacjach i planowaniu działań wychowawczo - dydaktycznych.
Poza tym jest utrzymywany stały kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów, aby wspólnie rozwiązywać problemy. Jest prowadzona współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR-u. Zawsze - gdy pojawiają się trudności związane z nauką - można liczyć na współpracę pedagoga szkolnego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu.

Nasz pedagog szkolny podejmuje szereg inicjatyw, aby:

- przybliżyć drogę podejmowania odpowiedzialnych decyzji w obliczu zagrożeń współczesnego świata

- pomóc uczniom w trafnym wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, współorganizując wyjścia na coroczne TARGI EDUKACYJNE oraz zajęcia warsztatowe pod kątem predyspozycji ucznia do przyszłego zawodu

- nieść pomoc tym uczniom, którzy borykają się z różnymi trudnościami w uczeniu się

- wskazywać rodzicom drogi rozwoju dziecka oraz metody postępowania w sytuacjach kryzysowych

- zachęcać uczniów do postaw aktywnych w życiu, poznawania swoich słabych i mocnych stron, do zadawania sobie pytań o drogę realizacji własnych marzeń

- ukazywać młodym ludziom rolę właściwych relacji z otoczeniem, sens tworzenia więzi uczuciowych, a także działań dla dobra drugiego człowieka.

Zaprezentowaliśmy najważniejsze dla uczniów kwestie. Drzwi gabinetu pedagoga szkolnego stoją otworem, a każdy rok szkolny to nowe zadania, nowe pomysły i oczywiście...nowe wyzwania. Ale przecież o to właśnie chodzi !

 PORADNIKI:

Młodzież, zdrowie, a substancje psychoaktywne.

Z wizytą w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu!

Klasy pierwsze z  wizytą w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu!

Uczniowie uczestniczyli dzisiaj w zajęciach profilaktyki przecipożarowej w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej.
Wizyta była również okazją poznania prawdziwej pracy zawodowego strażaka.
Największą atrakcją była możliwość zwiedzenia wozu strażackiego.

Opracowała: Katarzyna Kwiatek-Grabarska


Program profilaktyczny "Noe"

5 maja br. uczniowie drugich klas  gimnazjum uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych realizowanych w ramach programu "Noe".

Cele programu są następujące:
1. Dostarczenie podstawowej wiedzy o uzależnieniach od psychoaktywnych substancji chemicznych takich jak alkohol, narkotyki, tytoń, leki psychotropowe itp.
2. Uświadomienie młodzieży ryzyka, jakie ponosi młody człowiek sięgający po alkohol, narkotyki itp.
3. Dostarczenie wiedzy o czynnikach mających wpływ na powstanie uzależnienia.
4. Przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru w sprawach dotyczących środków uzależniających.
5. Zmiana niekorzystnych przekonań normatywnych młodzieży dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych ("koledzy oczekują ode mnie żebym pił, brał").
6. Pokazanie skutecznych sposobów odmawiania picia alkoholu w trudnych sytuacjach.
7. Pokazanie uzależnienia jako choroby, którą należy leczyć i której można uniknąć.
8. Ukazanie wpływu współuzależnienia na funkcjonowanie dzieci i dorosłych w rodzinie alkoholowej.
9. Pokazanie uzależnienia jako problemu rodziny ze zwróceniem uwagi na zaburzenie adaptacyjne towarzyszące uzależnieniu – współuzależnienie.
10. Przeprowadzenie ankiety/przyjęcie deklaracji dotyczącej postanowień związanych z odmową spożywania alkoholu.

Program NOE posiada akceptację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i rekomendacje Stowarzyszenia NOE, które jest właścicielem praw autorskich tego programu.

Nauczyciele i wychowawcy przyznają, że program NOE jest znakomitym przygotowaniem do profilaktyki w małych grupach.

Opracowała: Gabriela Przybył